Organizing committee

 • B. S. Baihanov, chair (IMMM)
 • M. A. Bektemisov, co-chair (KazNU)
 • B. Sh. Kulpeshov, co-chair (IMMM)
 • M. I. Al'kenov (IMMM)
 • S. S. Baizhanov (KazNU, IMMM)
 • M. I. Bekenov (ENU)
 • T. E. Zhakupbekov (IMMM)
 • T. S. Zambarnaya (KazNU, IMMM)
 • K.K. Zakir'yanov (KazAST)
 • M. M. Erimbetov (IMMM)
 • A. D. Yershigeshova (IMMM)
 • F. E. Kobdikbayeva (KazNU, IMMM)
 • A. T. Nurtazin (ICIT)
 • M. A. Sakhauyeva (IMMM)
 • Z. G. Khisamiyev (ICIT)
 • O. A. Umbetbayev (IMMM)
 • A. Mukankyzy, responsible secretary (KazNU, IMMM)