International Conference «Mathematical and Informational Technologies, MIT-2011»
(IX Conference «Computational and Informational Technologies for Science,
Engineering and Education»)

Vrnjacka Banja, Serbia, August, 27–31, 2011

Budva, Montenegro, August, 31 – September, 5, 2011

Stefanović H.   Stefanovic I.  

Komparativna analiza propagacionih modela u mobilnim telekomunikacijama

Reporter: Stefanović H.

Predmet ovog rada je propagacija radio signala u slobodnom i zatvorenom prostoru. Razmatrani su efekti prostiranja signala u mobilnim telekomunikacijama, tri osnovna mehanizma propagacije, refleksija, difrakcija i rasejavanje signala. U radu je prikazana komparativna analiza raličitih teoretskih i empirijskih propagacionih modela velikih razmera kao što su Okumura, Hata, COST-231 Hata, Longley-Rice, Durkin-sov model i mnogi drugi modeli. U radu su korišćeni programski paketi MatLab i RadioWORKS radi numeričkog i grafičkog prikaza kao i analize predikcije snage primljenog signala i propagacionih gubitaka u sled prostiranja signala u slobodnom prostoru, koji predstavljaju jedan od osnovnih problema i zadataka propagacionih modela.


To reports list

© 1996-2019, Institute of computational technologies of SB RAS, Novosibirsk