Международная конференция «Математические и информационные технологии, MIT-2011»
(IX конференция «Вычислительные и информационные технологии в науке,
технике и образовании») № гос. регистрации 0321102644, ISBN 978-5-905569-02-9

Врнячка Баня, Сербия, 27–31 августа 2011 г.

Будва, Черногория, 31 августа – 5 сентября 2011 г.

Stefanović H.   Stefanovic I.  

Komparativna analiza propagacionih modela u mobilnim telekomunikacijama

Докладчик: Stefanović H.

Predmet ovog rada je propagacija radio signala u slobodnom i zatvorenom prostoru. Razmatrani su efekti prostiranja signala u mobilnim telekomunikacijama, tri osnovna mehanizma propagacije, refleksija, difrakcija i rasejavanje signala. U radu je prikazana komparativna analiza raličitih teoretskih i empirijskih propagacionih modela velikih razmera kao što su Okumura, Hata, COST-231 Hata, Longley-Rice, Durkin-sov model i mnogi drugi modeli. U radu su korišćeni programski paketi MatLab i RadioWORKS radi numeričkog i grafičkog prikaza kao i analize predikcije snage primljenog signala i propagacionih gubitaka u sled prostiranja signala u slobodnom prostoru, koji predstavljaju jedan od osnovnih problema i zadataka propagacionih modela.


К списку докладов

© 1996-2019, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск