Scientific Sections

-Mineralogy,  petrology  of kimberlites and genesis of diamond (N.V. Sobolev)

- Diamond deposits: location, forecasting and prospecting (N.V. Sobolev, N.P. Pokhilenko)

- Metamorphic mineralogy and petrology  (V.V. Reverdatto, V.S. Shatsky)

- Experimental mineralogy, petrology and crystal growth (Yu.N.Palyanov)

- Geophysics and geodynamics (N.L. Dobretsov, S.V .Sobolev)

- Petrology and geochemistry of mantle magmatism (A.V. Sobolev)