Organizing committee

Chairman of the Organizing Committee:
Corr. member of RAS S. Kabanikhin

 

Vice-Chairman of the Organizing Committee:
Ph.D. Y. Zybarev, Prof. V. Ilin, Prof. V. Kovalevsky, Prof. Y. Laevskiy, Prof. A. Marchuk

 

Conference secretary:
A. Penenko, Ph.D

E-mail of the organizing committee: amca15@sscc.ru
 

Organizing Committee: Е. Berendeev, M. Boronina, K. Voronin, G. Voskoboinikova, L. Vshivkova, B. Glinski, M. Gorodnichev, V. Dedok, A. Efimova, O. Zavarzina, I. Ivanova, Ch. Imomnazarov, N. Kargapolova, S. Kireev, S.Kosova, M. Kraineva, O. Krivorot’ko, I. Kulikov, M. Marchenko, I. Medvedev, D. Migov, A. Petukhov, A. Plaxienko,  E. Pyanova, O. Sokolova, A. Usov, I. Chernykh, E. Chimaeva, M. Shishlenin.