ХII Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи удосконалення економічної діяльності країни»

10 - 11 August 2012, Ukraine, Lviv

Rubrics: Conference | Economics

E-mail: info@lef.lviv.ua

Description:
ХII Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи удосконалення економічної діяльності країни». Конференція відбудеться 10-11 серпня 2012 року у м. Львові


Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:
1. Економічна теорія.
2. Фінанси, гроші та страхування.
3. Банківська справа.
4. Міжнародна економіка.
5. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.
6. Економіка підприємства.
7. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
8. Економіка праці та управління персоналом.
9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
10. Податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів в Україні.

Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола 7.
Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.
Форма участі: заочна.

У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану в анкеті протягом десяти днів після проведення конференції.

Умови участі у конференції:

До 09 серпня 2012 року (включно) надіслати на електронну адресу: nauka@lef.lviv.ua

1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв С.Р._Квитанція)

3) заповнити анкету учасника.

Заповнити анкету учасника оn-linе (Заполнить анкету on-line)
Сплатити організаційний внесок можна за наступними банківськими реквізитами:
Для учасників з України 80 грн.
Для участников с России, организационный взнос составляет 550 руб.
Банк одержувача: АТ»УкрСиббанк»
Поточний рахунок одержувача:26206317734000
ОКПО: 3084313860
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б. одержувача: Павленко Юлія Сергіївна
Призначення платежу: поповнення рахунку Павленко Ю.С. від П.І.Б.
При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Реквизиты для оплаты организационного взноса участниками с России и других стран, обращаться к организаторам:
info@lef.lviv.ua

Вимоги до тез доповідей:

- Обсяг – не більше 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

- Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(не більше двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Приклад оформлення тез:
Секція: Економічна теорія.
Васильєв С.Р.
аспірант кафедри менеджменту
Львівської комерційної академії
м. Львів, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМИКИ
- Сторінки не нумеруються.

- Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Васильєв С.Р.)

- Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються.

Deadline date: August 9, 2012

Organizers:
Львівська економічна фундація

Contact information:
Львівська економічна фундація, 79000, м. Львів, а/с 341. Веб: www.lef.lviv.ua. E-mail: info@lef.lviv.ua. Тел.: +38 063 204-34-31

Information source: http://konferencii.ru/