Organizing committee

Chairman
              Prof             V.V. Pukhnachov  (Novosibirsk)
Vice-chairmаn          
              Prof             A.G. Petrova  (Barnaul)
Secretary
              Dr                E.N. Zhuravleva  (Novosibirsk)
Members:
              Prof              S.V. Alekseenko  (Novosibirsk)
              Prof              V.K. Andreev  (Krasnoyarsk)
              Dr                 V.B. Bekezhanova  (Krasnoyarsk)
              Prof              E.A. Bondarev  (Yakutsk)
              Prof              S.V. Golovin  (Novosibirsk)
              Prof              O.N. Goncharova  (Barnaul)
              Prof              A.A. Gubaidullin (Tumen)
              Prof              E.V. Ermanyuk (Novosibirsk)
              Prof              A.G. Knyazeva  (Tomsk)
              Prof              V.V. Kuznetsov  (Novosibirsk)
              Prof              A.L. Kupershtokh (Novosibirsk)
              Prof              V.Yu. Liapidevskiy (Novosibirsk)
              Prof              N.I. Makarenko  (Novosibirsk)
              Prof               I.V. Marchuk  (Novosibirsk)
              Prof              A.A. Papin  (Barnaul)
              Prof               P.I. Plotnikov  (Novosibirsk)
              Prof             A.M. Sagalakov  (Barnaul)
              Prof               I.V. Sturova (Novosibirsk)
              Prof             M.P. Fedoruk (Novosibirsk)
              Dr                E.Yu. Fominykh  (Novosibirsk)   
              Dr                O.A. Frolovskaya  (Novosibirsk)
              Prof             A.A. Chesnokov  (Novosibirsk)
              Prof             O.Yu. Tsvelodub  (Novosibirsk)
              Prof              V.V. Shelukhin  (Novosibirsk)
              Prof              N.I. Yavorskii  (Novosibirsk)