Organizing committee

Chairman
        Professor V.V. Pukhnachov, Novosibirsk
Vice-chairmen
        Professor T.A. Bodnar, Biisk
        Dr A.G. Kazantsev, Biisk
Secretary
        Dr E.Yu. Meshcheryakova, Novosibirsk
Members:
        Professor S.V. Alekseenko, Novosibirsk
        Professor V.K. Andreev, Krasnoyarsk
        Professor K.E. Afanasiev, Kemerovo
        Professor E.V. Ermanyuk, Novosibirsk
        Professor A.G. Knyazeva, Tomsk
        Professor V.V. Kuznetsov, Novosibirsk
        Professor G.V. Leonov, Biisk
        Professor N.I. Makarenko, Novosibirsk
        Professor V.E. Nakoryakov, Novosibirsk
        Professor V.V. Nikulin, Novosibirsk
        Dr A.G. Petrova, Barnaul
        Professor P.I. Plotnikov, Novosibirsk
        Professor A.M. Sagalakov, Barnaul
        Professor A.M. Frank, Krasnoyarsk
        Dr O.A. Frolovskaya, Novosibirsk
        Dr T.I. Khabakhpasheva, Novosibirsk
        Professor O.Yu. Tsvelodub, Novosibirsk
        Professor V.V. Shelukhin, Novosibirsk
        Professor N.I. Yavorskii, Novosibirsk