Organizing committee

Chairman
            
  Prof     V.V. Pukhnachov  (Novosibirsk)
Vice-chairmen          
            
  Dr        A.G. Kazantsev  (Biisk)
Secretary
              Dr        E.N. Zhuravleva  (Novosibirsk)
Members:
       
       Prof     S.V. Alekseenko  (Novosibirsk)
              Prof     V.K. Andreev  (Krasnoyarsk)
              Dr        V.B. Bekezhanova  (Krasnoyarsk)
              Prof     E.A. Bondarev  (Yakutsk)
              Prof     S.V. Golovin  (Novosibirsk)
              Prof     O.N. Goncharova  (Barnaul)
              Prof     A.G. Knyazeva  (Tomsk)
              Prof     V.V. Kuznetsov  (Novosibirsk)
              Prof     G.V. Leonov  (Biisk)
              Prof     N.I. Makarenko  (Novosibirsk)
              Prof     V.E. Nakoryakov  (Novosibirsk)
              Prof     V.V. Nikulin  (Novosibirsk)
              Prof     A.A. Papin  (Barnaul)
              Prof     A.G. Petrova  (Barnaul)
              Prof     P.I. Plotnikov  (Novosibirsk)
              Prof     A.M. Sagalakov  (Barnaul)
              Dr        E.Yu. Fominykh  (Novosibirsk)   
              Dr        O.A. Frolovskaya  (Novosibirsk)
              Dr        T.I. Khabakhpasheva  (Novosibirsk)
              Prof     V.N. Khmelev  (Biisk)
              Prof     O.Yu. Tsvelodub  (Novosibirsk)
              Prof     V.V. Shelukhin  (Novosibirsk)
              Prof     N.I. Yavorskii  (Novosibirsk)