Ibragimkhalilova I.V.   Eremina O.Y.   Olifer V.V.  

Alternative methods of control of the German cockroaches Blattella germanica (Blattodea, Blattellidae) resistant to insecticides

Reporter: Ibragimkhalilova I.V.


To reports list