Kryukova N.   Регель К.В.   Chertkova E.A.   Glupov V.  

Influence of the multicercus Mircia shigini (Cestoda: Schistotaeniidae) on immunity of the dragonfly larvae Aeshna (Odonata:Aeshnidae).

Reporter: Kryukova N.


To reports list