Program committee

Anthony Peirce (University of British Columbia)
Egor Dontsov (University of Houston)
Sergey Golovin (Lavrentyev Institute of Hydrodynamics)