Karashbayeva, Zhanat

PhD student

L.N.Gumilyov Eurasian National University, International Information Technology University
Kazakhstan, Almaty

Reports list

 1. Karashbayeva Z.*, Adamov A.**, Rysbaiuly B.***
  Coefficient Inverse Problem of Heat and Mass Transfer
  *L.N.Gumilyov Eurasian National University, International Information Technology University (Almaty), Kazakhstan
  **L.N.Gumilyov Eurasian National University (Astana), Kazakhstan
  ***International Information Technology University (Almaty), Kazakhstan
 2. Adamov A.*, Rysbaiuly B.**, Karashbayeva Z.***
  Coefficient Inverse Problem of Heat and Mass Transfer
  *L.N.Gumilyov Eurasian National University (Astana), Kazakhstan
  **International Information Technology University (Almaty), Kazakhstan
  ***L.N.Gumilyov Eurasian National University, International Information Technology University (Almaty), Kazakhstan

To participants list