The 2nd International Conference Plant Genetics, Genomics, and Biotechnology

RUSSIA, Irkutsk, July 30 - August 3, 2012

Organizing committee

 

The Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS:


Viktor K. Voinikov (Head of the Organizing committee)
Viktor I. Voronin
Gennady B.Borovsky
Yuri M. Konstantinov
Tamara P. Pobezhimova
Irina A. Graskova
Tatyana A. Penzina
Svetlana V. Seredkova
Lubov A. Strukova

Nataliya S. Pavlovskaya (Secretary of the local organizing committee in Irkutsk)


Institute of Cytology and Genetics SB RAS:


Elena A. Salina (Deputy Head of the Organizing committee)
Elena K. Khlestkina (Scientific secretary of the Conference)