Program committee

Prof. Konstantin Afanasiev (Kemerovo State University)
Prof. Igor Bychkov (Institute for System Dynamics and Control Theory SB RAS)
Prof. Mikhail Fedoruk (Institute of Computational Technologies SB RAS)
Prof. Anatoliy Fedotov (Novosibirsk State University)
Dr. Clemens Grelk (University of Amsterdam)
Prof. Chris Jesshope (Universtity of Amsterdam, co-chair)
Raimund Kirner (University of Herftordshire)
Prof. Boris Lemeshko (Novosibirsk State Technical University)
Prof. Boris Ryabko (Siberian State University of Telecommunications and Informatics)
Dr. Sven-Bodo Scholz (University of Hertfordshire)
Prof. Alexander Shafarenko (University of Hertfordshire, co-chair)
Prof. Vladimir Shaidurov (Institute of Computational Modeling SB RAS)
Prof. Dr. Yuri Shokin (Institute of Computational Technologies SB RAS, co-chair)