Organizing committee

Chairman:
RAS Corresponding Member S.I. Kabanikhin.

Vice-chairmen:
M.A. Shislenin,
N.L. Podkolodny,
Kh. Kh. Imomnazarov,
V.V. Penenko,
O.I. Krivorotko.

Scientific secretary:
A. S. Plaksienko.


Organizing committee:
D.A. Voronov,
A.L. Karchevsky,
A.G. Usov,
D.V. Nechaev,
I.N. Medvedev,
I.M. Kulikov,
A.A. Duchkov,
E.A. Pyanova,
I.G. Chernykh,
N.S. Novikov,
N.U. Zyatkov,
D.V. Ermolenko,
M. A. Kamenshchikov,
E.I. Vostrikova,
A.Y. Belonog,
A.A. Grodz',
V.N. Kashtanova,
V.A. Latyshenko.